Best Off Beat Destinations Near Delhi NCR

BY: Kavya Bhatt

1. Naukuchiatal,  Uttarakhand

2. Bir Billing, Himachal Pradesh

3. Tosh, Himachal Pradesh

4. Tehri, Uttarakhand

5. Pushkar, Rajasthan

6. Hamirpur, Himachal Pradesh

7. Landour, Uttarakhand

8. Alwar, Rajasthan

9. Pangot, Uttarakhand

10. Narkanda, Himachal Pradesh